VERWARMINGSTOELAGE

Het Sociaal Stookoliefonds blijft verder actief. Er kan dus steeds een aanvraag voor een tegemoetkoming ingediend worden bij het OCMW van Pittem in het Sociaal Huis in de Koolskampstraat 46. Let wel op: de aanvraag moet binnen komen binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

De volgende brandstoffen komen in aanmerking:
- huisbrandolie
- verwarmingspetroleum (type c)
- bulkpropaangas
Komen niet in aanmerking:
- aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
- propaangas en butaangas in gasflessen

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.
Per stookperiode van één jaar en per gezin dat in hetzelfde gebouw verblijft, wordt de toelage toegekend voor maximum 1.500 liter.

Het OCMW zal om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen, je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij OCMW van Pittem 051/61.00.60, of het gratis nummer Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of hun website: www.verwarmingsfonds.be.